Tools

  • Kontakt
  • Logga in/Registrera konto

Allmänna Villkor

1. Inledning Dessa Allmänna Villkor gäller för avtal som ingås mellan Brandon AB (”BRANDON”), org.nr. 556447-0390, med adress Lindholmspiren 3B, Box 48030, 418 21 Göteborg och näringsidkare (”Beställaren”) vid köp av varor på denna webbplats (”Web Shop”).

2. Avtals ingående Vid beställningar på Internet ska ett avtal anses ingånget först när BRANDON via e-mail eller liknande har bekräftat köparens beställning, eller när BRANDON avskiljt belopp i enlighet med av Beställaren anvisad kortbetalning. För att få beställa via Internet måste Beställaren vara över 18 år eller ha målsmans medgivande.

3. Leveranstid Sker normal inom 48 timmar om varan finns på lager.

4. Leveransvillkor, Leveranssätt och Fraktkostnad Leverans sker ”Free Carrier (FCA) vårat lager”. Tolkning ska ske enligt vid avtalets ingående gällande INCOTERMS. På Beställarens uppdrag åtar sig BRANDON att på Beställarens risk och bekostnad ombesörja frakt av varan genom anlitande av självständig transportör. BRANDON åtar sig att verka för att frakten sker till lägsta möjliga pris.

5. Tillkommande avgifter Eventuella tullavgifter, lokala skatter och andra avgifter som kan tillkomma ska bäras av Beställaren.

6. Priser Alla priser är angivna i SEK exklusive mervärdesskatt och återfinns i prislista på BRANDONs Web Shop.

7. Betalning Sker via faktura, 30 dgr netto TT payment/bankbetalning.

8. Ansvar och reklamation Reklamation ska göras skriftligen snarast efter det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. För det fall reklamation inte sker inom ett år förfaller Beställarens rätt att reklamera. Vid fel i vara har Beställaren som enda påföljd och enligt BRANDON:s val rätt till omleverans alternativt nedsättning av priset proportionerligt mot den del av leveransen som var felaktig. Den felaktiga varan ska returneras enligt BRANDON:s instruktioner. Beställaren har rätt att returnera eller byta varor (med undantag för specialbeställda varor) förutsatt att varan returnerats till BRANDON inom 28 dagar efter det att varan mottogs av Beställaren. Varan som ska returneras måste vara i säljbart skick och originalförpackningen ska vara oskadad. Vid återbetalning tar BRANDON alltid hänsyn till varans skick. BRANDON återbetalar köpesumman till Beställaren eller byter ut varan först efter att den har mottagits av BRANDON. Beställaren ansvarar för att returnera produkten och betalar alla fraktkostnader.

9. Force majeure Skulle BRANDON vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är BRANDON fri från allt ansvar. Part som kräver ansvarsfrihet enligt punkten 9.1 ovan ska inom skälig tid meddela den andra parten.

10. Ansvarsbegräsning I fall av skadeståndsskyldighet för BRANDON ersätts endast direkt skada motsvarande maximalt det lägre av vad Beställaren betalat enligt detta avtal och tre basbelopp enligt lag (1962:382) om allmän försäkring.

11. Personuppgifter
BRANDON är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Beställaren och Företrädaren lämnar till BRANDON. Genom godkännande av dessa Allmänna Villkor samtycker Beställaren och Företrädaren till behandling enligt denna punkt 11.

BRANDON kommer att lagra och behandla de personuppgifter Beställaren och Företrädaren lämnar till BRANDON för att fullgöra sina åtaganden gentemot Beställaren enligt dessa Allmänna Villkor.

För ytterligare information hur BRANDON hanterar dessa data se vår Integritetspolicy.

12. Tryckfel BRANDON reserverar sig för tryckfel, fel i information samt för fel i varuspecifikationer. Alla bilder ska endast ses som illustrativa och behöver inte återge produktens exakta utseende och beskaffenhet.

Håll dig uppdaterad!


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad: